Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Europiek 

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-europiek.pl, w którym to Klient składa zamówienia i dokonuje zakupów.
3. Sprzedawca - EUROPIEK Sp. z o.o., Banacha 1, 20-276 Lublin, NIP: 7123167480. Sprzedawca posiada następujące dane kontaktowe - telefon: 535 265 425 oraz adres e-mail: info@sklep-europiek.pl.
4. Klient, użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument, osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilny), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki (m.in. rodzaj i ilość towaru).
6. Konto - indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, zawierający dane Użytkownika służące m.in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat.
7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu
8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
9. Towar - każdy produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu, dostępny jest na zamówienie.
10. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Dane Dostępowe: login, e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.
 
§2 Założenie i utrzymanie Konta w Sklepie
 
1. Celem złożenia zamówienia na Towar Użytkownik rejestruje się w Sklepie - Konto zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Sklepie. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz dokonuje wyboru iż zamierza albo nie korzystać z Konta w Sklepie.
2. Przy tworzeniu Konta w Sklepie Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sklep Towarów na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody jest możliwe po ponownym zalogowaniu się do Konta i wybrania odpowiedniej opcji.
3. Po zaakceptowaniu utworzenia Konta przez Użytkownika, Sklep przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.
4. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi własne dane do Konta w Sklepie.
5. Dostęp do Konta następuje po zalogowaniu się w Sklepie. Każdorazowe skorzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem ze Sklepu.

6. Po zalogowaniu się do Sklepu Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu Konta
 

§3 Procedura składania zamówienia


1. Sklep przyjmuje zamówienia w następujący sposób:
a. poprzez stronę internetową - całą dobę 7 dni w tygodniu,
b. telefonicznie pod numerem telefonu 535 265 425 - od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00,
c. pocztą elektroniczną, wysyłając na adres info@sklep-europiek.pl zamówienie zawierające niezbędne dane do jego realizacji (dane odbiorcy z nr telefonu, adres dostawy, rodzaj i liczba towaru) - całą dobę 7 dni w tygodniu, skrzynkę e-mailową obsługujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
2. Składając Zamówienie na stronie sklepu należy wybrać Towar i dodać go do Koszyka. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie sklepu.

3. Kolejnym krokiem jest wybranie formy dostawy i płatności za Towar.
4. Do zatwierdzenia Zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin Sklepu.
5. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie zostaje złożone w chwili naciśnięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę".
6. Po dokonaniu Zamówienia sklep dostarcza Klientowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Zamówienia są realizowane w przeciągu 3-5 dni roboczych.
Czas doręczenia towaru do wybranego sklepu podajemy w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
8. Koszty dostawy do naszych sklepów wynoszą 0zł.
9. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Klient może również złożyć zamówienie bez zakładania konta podając niezbędne dane do realizacji zamówienia lub telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
10. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Ich uzupełnienie następuje w momencie składania zamówienia.
11. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Fakt złożenia zamówienia, jego realizacji oraz wysyłka Towaru zostają potwierdzone przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
13. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
14. Każde potwierdzone zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem.
15. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia - jeśli nie zostało ono już zrealizowane. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Konta w Sklepie, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
16. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje danych kontaktowych, telefonu lub dane te są nieprawidłowe.
17. Zamawiający ma zawsze możliwość sprawdzania statusu swoich zamówień, gdy jest zalogowany w systemie.
18. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego nie później niż 3 dni, licząc od daty potwierdzenia zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§4 Płatności i rozliczenia

1. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać przy odbiorze w Sklepie
2. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.
3. Każde zamówienie realizowane jest wraz z paragonem/fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
4. Zwrot Towaru nie jest możliwy. Pieczywa lub ciast nie można zwracać.
5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wskazany przez Klienta.
 
§5 Reklamacje

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Towarem oferowanym przez Sklep za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, e-mailem lub osobiście.
2. Reklamacja powinna zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
-  określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu (np. obniżenie ceny, wymiana na nowy towar, itp.).
3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
5. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
6. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§6 Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

1. Klientowi zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

2. Odstąpienie musi być pisemne i powinno zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Klient odsyła towar, będący przedmiotem umowy od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko, w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.
6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klient zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.


§7 Waga towaru
1. Dokładamy starań, aby waga zadeklarowana była utrzymana. W procesie produkcji nie możemy zapewnić jednak różnic w granicach +/- 20% wagi.
 


Przejdź do strony głównej